Algemene Voorwaarden Zakelijk

Algemene verkoop voorwaarden 100% Verrassend! (“Verkoper”)

1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Verkoper en iedere overeenkomst tussen Verkoper en koper, voor zover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.2. Voor actuele prijzen verwijst Verkoper naar de webshop, voor bulkbestellingen gelden extra kortingen, waarvoor u altijd een offerte op maat aangeboden krijgt.

2. Levering
2.1. Levering vindt plaats zodra Verkoper de door koper gekochte producten afgeeft of doet afgeven aan koper. Het vervoer geschiedt in geval van orders met een waarde van minder dan € 150,00 voor rekening van koper. Het is Verkoper toegestaan deelleveringen uit te voeren van de door koper gekochte producten.
2.2. Eventueel door Verkoper genoemde leveringstijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Verkoper is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade, kosten of verliezen geleden door haar kopers of derden ten gevolge van het niet of te laat leveren van producten.
2.3. Koper is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment dat ze bij haar worden geleverd. Vanaf het moment van levering zijn de geleverde producten voor rekening en risico van koper.
2.4. Alle door Verkoper geleverde producten blijven volledig eigendom van Verkoper tot het moment waarop alle door koper verschuldigde bedragen aan Verkoper geheel zijn voldaan.

3. Betaling
3.1. Tenzij schriftelijk door partijen anders overeengekomen, moeten de door koper verschuldigde bedragen door koper binnen 14 dagen na factuurdatum worden betaald.
3.2. Verrekening van de door koper aan Verkoper verschuldigde bedragen met eventuele door Verkoper bestreden tegen vorderingen van koper op Verkoper is niet toegestaan.
3.3. Indien koper de door haar aan Verkoper verschuldigde bedragen niet of niet tijdig heeft voldaan, is koper in verzuim zonder dat een ingebrekestelling door Verkoper is vereist. Onverminderd de aan Verkoper verder toekomende rechten, is Verkoper bij niet of niet tijdige betaling gerechtigd de wettelijke rente vermeerderd met 3% over het achterstallige bedrag te rekenen per dag vanaf de betreffende vervaldag.

4. Garantie
4.1. Verkoper garandeert dat de door hem geleverde producten vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 3 maanden na levering. De bewijslast van het bestaan van een gebrek als hiervoor bedoeld in dit artikel 4.1. berust bij koper.
4.2. Indien koper een product retourneert in geval van een beroep op de garantie als bedoeld in artikel 4.1., zijn de kosten van retournering voor rekening van koper. Retourzendingen worden door Verkoper slechts geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper.

5. Aansprakelijkheid
5.1. Verkoper is jegens koper slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Verkoper in de uitvoering van haar verplichtingen op grond van de overeenkomst tussen Verkoper en koper.
5.2. Met betrekking tot de staat van de door Verkoper geleverde producten strekt Verkoper’s aansprakelijkheid jegens koper niet verder dan de garantie, zoals opgenomen in artikel 4. Koper komt geen rechten toe die de wet toekent aan een koper die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, waaronder het recht van non-conformiteit ingevolge artikel 7:17 BW e.v.5.3. Iedere andere vordering van schadevergoeding, uit welke hoofde ook (waaronder gevolgschade en indirecte schade), is geheel van vergoeding uitgesloten.

6. Toepasselijk recht
6.1. Op elke rechtsverhouding tussen Verkoper en koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
6.2. Geschillen tussen koper en Verkoper kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.

Aanvullende condities

  • Zakelijke bulkbestellingen vanaf minimaal tien dezelfde producten per order.
  • Gratis verzending vanaf €50,00.
  • Voor nieuwe zakelijke klanten geschiedt de eerste order altijd op basis van vooruitbetaling.
  • Bij vervolgorders geldt de reguliere betalingstermijn van 14 dagen.